Project Description

Program środki trwałe

Program środki trwałe jest przeznaczony do ewidencji środków trwałych w firmie. Pozwala na przeprowadzanie wszystkich podstawowych operacji na środkach trwałych, takich jak:

  • wprowadzanie różnego rodzaju środków
  • prowadzenie ewidencji zmian
  • amortyzowanie
  • tworzenie planu amortyzacji
  • umarzanie
  • likwidacja
  • drukowanie dokumentów PT, LT, OT
  • definiowanie i drukowanie kart wyposażenia pokoju, kart użytkowników oraz różnych zestawień
  • drukowanie kodów kreskowych środków trwałych

 

Ponadto aplikacja współpracuje z oferowanym przez nas kolektorem danych CipherLab 8600.

Podobnie jak pozostałe aplikacje naszego autorstwa program środki trwałe posiada szereg opcji konfiguracyjnych a także udostępnia użytkownikom modyfikację wszystkich słowników. Pozwala dostosowywać wygląd niektórych ekranów oraz umożliwia w szerokim zakresie zmianę wyglądu i układu raportów.

Najważniejsze opcje programu:

 • definiowanie własnego planu kont
 • możliwość definiowania własnych typów dokumentów przychodu
 • prowadzenie ewidencji użytkowników
 • prowadzenie ewidencji budynków firmy
 • dodawanie środków trwałych
 • likwidacja środków trwałych
 • przekazywanie środków trwałych
 • natychmiastowa amortyzacja środków trwałych
 • drukowanie dokumentów PT, LT, i OT
 • drukowanie kodów kreskowych środków trwałych
 • przeglądanie wszystkich wprowadzonych środków oraz edycja środków będących w użyciu
 • amortyzowanie pojedynczych środków jak również automatyczna amortyzacja wszystkich istniejących środków o bieżącej wartości większej od zera
 • przeglądanie historii operacji przeprowadzonych na poszczególnych środkach, wraz z podglądem szczegółowych danych środka przed i po zmianie
 • przeglądanie planu amortyzacji środków
 • drukowanie karty środka trwałego
 • dodawanie środków trwałych będących częścią składową innych środków i powodujących wzrost ich wartości netto
 • drukowanie kart wyposażenia pokoju
 • drukowanie kart użytkowników
 • tworzenie wizualizacji budynków, polegającej na wczytaniu obrazu z planem budynku i przypisanie poszczególnym miejscom na planie odpowiednich numerów pokoi; po takiej operacji po kliknięciu na dany pokój na planie budynku program wyświetla kartę wyposażenia tego pokoju
 • drukowanie predefiniowanych zestawień i raportów; możliwość dostosowywania wyglądu tych zestawień, określania pól które maja być widoczne na wydruku, grupowania po dowolnych polach, określania jakie kolumny mają być podsumowane, czy sumować w ramach grupy czy w ramach całego wydruku
 • możliwość definiowania nowych raportów przez użytkowników
 • administracja użytkownikami programu, możliwość dodawania, usuwania użytkowników, zmiana haseł
 • określanie uprawnień użytkowników (możliwość edycji danych lub tylko przeglądanie)
 • wymuszanie zmiany hasła przez użytkowników co zadany okres, pilnowanie aby hasła się nie powtarzały
 • archiwizacja bazy danych
DEMO PROGRAMU